ఆవు పాలు 🐄 స్వచ్ఛంగా ఇంటి వద్దకే కావాలా? – ఇదం జగత్

పుట్టాక మొదటగా మనం తీసుకునే ఆహరం పాలు! తెల్లనివన్నీ పాలు కాదు నల్లనివన్నీ నీళ్లు కాదు అంటారు  అప్పుడే పుట్టిన శిశువు మొదలు పండు ముసలి వరకు…

Continue Reading →